Associació

ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ARXIDUC

Cr. Sant Jaume, 4 c/o Fundació Barceló
E-07012 - Palma de Mallorca
E-mail: info@amicsdelarxiduc.org
WWW: www.amicsdelarxiduc.org
Tel.M. 0034 - 628123512

Estatuts

» ESTATUTS 2010 (vigents)
» ESTATUTS 1994 (obsolets)

Com fer-te soci/sòcia / Como hacerte socio/a


» Descarrega sol·licitud d'inscripció en català aquì
» Descarga solicitud inscripción en castellano aquí

Un cop emplenada la sol·licitud, la pots fer arribar al nostre compte de correu electrònic: info@amicsdelarxiudc.org o a la nostra adreça postal: Associació Amics de l'Arxiduc (Fundació Barcelo), C/ San Jaume, 4, 07012 - Palma de Mallorca.

------

Una vez rellenada la solicitud, nos la puedes hacer llegar a nuestra cuenta de correo electrónico: info@amicsdelarxiudc.org o a nuestra dirección postal: Associació Amics de l'Arxiduc (Fundació Barcelo), C/ San Jaume, 4, 07012 - Palma de Mallorca.

El perquè de l'Associació / El porqué de la Asociación


L' "Associació Amics de l'Arxiduc ", té la seva seu social a les Illes Balears. Va ser creada el mes de juny de 1993, per iniciativa del seu primer president, Joan Estrany Obrador i per les entusiasta inquietuds d'unes persones que perseguien i persegueixen aprofundir sobre la figura de l'històric personatge "Lluís Salvador Habsburgo-Lorena i Borbón, Arxiduc d'Àustria - Toscana.

A més, pretén divulgar la immensa obra científica i cultural, especialment la referida a les Illes Balears, el seu entorn geogràfic (flora, fauna, geologia ...), els seus habitants (hàbits, usos i costums), sense desvincular-la de la universalitat del personatge.

És una associació sense ànim de lucre i en aquest sentit, promourà cicles de conferències, concerts, exposicions, excursions, viatges, premis, així com qualsevol iniciativa amb el món acadèmic. Altressí promourà la sensibilització de l'opinió publica sobre la oportuna i adequada conservació del llegat patrimonial de l'Arxiduc.

------

La “Associació Amics de l’Arxiduc”, tiene su sede social en las Islas Baleares. Fue creada el mes de junio de 1993, por iniciativa de su primer presidente, Juan Estrany Obrador y por las entusiasta inquietudes de unas personas que perseguían y persiguen profundizar sobre la figura del histórico personaje “Luis Salvador Habsburgo-Lorena y Borbón, Archiduque de Austria – Toscana.

Además, pretende divulgar la inmensa obra científica y cultural, especialmente la referida a las Islas Baleares, su entorno geográfico (flora, fauna, geología ...), sus habitantes (con sus hábitos, usos y costumbres), sin desvincularla de la universalidad del personaje.

Es una asociación sin ánimo de lucro y en este sentido, promoverá ciclos de conferencias, conciertos, exposiciones, excursiones, viajes, premios, así como cualquier iniciativa con el mundo académico. Otrosí promoverá la sensibilización de la opinión publica sobre la oportuna y adecuada conservación del legado patrimonial del Archiduque.

Informació Legal / Información Legal


L’ “Associació Amics de l’Arxiduc”, el CIF és el G07633704, està legalment inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’associació té actualment com a domicili social el del carrer Sant Jaume, núm. 4 de la ciutat de Palma de Mallorca, en un espai que (per gentilesa) ens ha cedit la mateixa Fundació Barceló.

------

La “Associació Amics de l’Arxiduc”, cuyo CIF es el G07633704, está legalmente inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

La asociación tiene actualmente como domicilio social el del Carrer Sant Jaume, núm. 4 de la ciudad de Palma de Mallorca, en un espacio que (por gentileza) nos tiene cedido la misma Fundación Barceló.

Junta de Govern / Junta de Gobierno

President/e: Juan Andreu Pujol
Vicepresident/e: Carlo Grignano di San Carlo Brebbia
Tresorer/Tesorero:
Juan Alemany Mir
Secretari/o:
Jesús R. Jurado Gallardo
Vocal:
Alain Kruch
Vocal:
Magdalena Cuerda Quintana
Vocal:
Juana Maria Mulet Mas
Vocal:
Juana Maria Vila Mas
Vocal:
Jaime Payeras Gil
Vocal: Pedro Aloy Felani

Efemèrides propies / Efemérides propias

Data/fecha de constitució/n: juny/junio de 1993

President/e:
1r: Sr. Juan Estrany Obrador
2ª: Sra. Catalina Montserrat Martorell
3r: Sr. Juan Andreu Pujol